Regulamin ROD

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW KRAJOWA RADA

REGULAMIN

RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO

ROZDZIAŁ I

Przepisy wstępne

§ 1

 1. Regulamin rodzinnego ogrodu działkowego, zwany dalej „regulaminem”, określa szczegółowe zasady dotyczące zagospodarowania i użytkowania działki oraz funkcjonowania i zagospodarowania rodzinnego ogrodu działkowego prowadzonego przez stowarzyszenie ogrodowe Polski Związek Działkowców, a także zasady współżycia społecznego obowiązujące na terenie ogrodów.
 2. Regulamin   obowiązuje  wszystkich przebywających na obszarze rodzinnego ogrodu działkowego.
 3. Rodzinnym ogrodem działkowym w rozumieniu regulaminu jest wyłącznie ogród wpisany do Rejestru ROD prowadzonego przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców.

§ 2

Zasady zakładania i funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych oraz zarządzania nimi regulują w szczególności:

 1. ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, zwana dalej „ustawą",
 2. ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,
 3. ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 4. ustawa z dnia 3 lipca 2002 roku - Prawo lotnicze,
 5. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,
 6. statut Polskiego Związku Działkowców z dnia 6 kwietnia 2006 roku, zwany dalej „statutem”,
 7. uchwały i wytyczne organów Związku.

§ 3

Polski Związek Działkowców, zwany dalej „PZD”, zakłada i prowadzi rodzinne ogrody działkowe na gruntach przekazanych lub nabytych na ten cel i zarządza nimi poprzez swoje organy.

§ 4

 1. Rodzinny ogród działkowy, zwany dalej „ROD”, jest podstawową jednostką organizacyjną PZD.
 2. ROD stanowi wydzielony obszar gruntu, podzielony na tereny ogólne i działki oraz wyposażony w infrastrukturę niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania.
 3. ROD powinien obejmować co najmniej 50 działek.
 4. ROD powinien posiadać nazwę ustaloną przez walne zebranie i nadaną przez okręgowy zarząd PZD.

§ 5

ROD, będący urządzeniem użyteczności publicznej, spełnia pozytywną rolę w urbanistyce i ekosystemie miast i osiedli, tworzeniu warunków życia społeczności lokalnych i działkowych rodzin. Szczególne znaczenie ROD polega na kształtowaniu środowiska, ochronie i zachowaniu składników przyrody, prowadzeniu i propagowaniu działalności ekologicznej, prowadzeniu szerokiej działalności na rzecz społeczności lokalnej.

§ 6

 1. ROD może składać się z kilku terenów.
 2. Teren, jako obszar gruntu, jest wydzieloną jednostką przestrzenną podzieloną na działki.
 3. ROD (w tym także teren), w zależności od wielkości, można podzielić na sektory.
 4. Sektor jest pomocniczą jednostką przestrzenną ROD ułatwiającą zarządzanie i funkcjonowanie ROD, oznaczoną na planie zagospodarowania ROD.

§ 7

 1. Działka jest podstawową jednostką przestrzenną w ROD, której powierzchnię ustala się w granicach do 500 m2.
 2. Powierzchnia i granice działki muszą być zgodne z planem zagospodarowania ROD.
 3. Działka nie podlega podziałowi na mniejsze jednostki przestrzenne.

§ 8

 1. Działka w ROD przeznaczona jest do zaspokajania potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie aktywnego wypoczynku i prowadzenia upraw ogrodniczych.
 2. Działka ma szczególne znaczenie dla integracji wielopokoleniowej rodziny, wychowania dzieci i młodzieży, zachowania aktywności i zdrowia ludzi trzeciego wieku oraz poprawy warunków bytowych rodziny.
 3. Działka w ROD nie może być wykorzystywana do innych celów, niż określone w ust.1, a przede wszystkim obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia na działce działalności gospodarczej oraz wynajmowania części lub całej działki.
 1. Zakaz, określony w ust. 3, stosuje się odpowiednio do altany.

§ 9

 1. Działka nie może być wykorzystywana do zamieszkiwania.
 2. Przez zamieszkiwanie rozumie się długotrwałe przebywanie z zamiarem skupienia i realizacji swoich spraw życiowych.
 3. Altana na terenie działki w ROD nie jest obiektem mieszkalnym; przebywanie w niej nie może stanowić podstawy do urzędowego potwierdzenia czasowego lub stałego pobytu.

§ 10

 1. Działkowcem jest pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do korzystania z działki w ROD na podstawie prawa do działki nabytego zgodnie z ustawą.
 2. W istniejącym ROD prawo do działki ustanawia zarząd ROD na podstawie umowy dzierżawy działkowej zawartej z działkowcem.
 3. W nowym lub odtwarzanym całkowicie lub częściowo ROD prawo do działki ustanawia prezydium okręgowego zarządu PZD na podstawie umowy dzierżawy działkowej zawartej z działkowcem.
 4. Na zasadach określonych w statucie, działka w ROD może być oddana w bezpłatne używanie instytucjom prowadzącym działalność społeczną, oświatową,  kulturalną, wychowawczą, rehabilitacyjną, dobroczynną lub opieki społecznej. Szczegółowe zasady korzystania przez te instytucje z działki oraz urządzeń i obiektów ROD określa uchwała Krajowej Rady PZD.

§ 11

 1. Działkowiec jest w szczególności uprawniony do:
 1. korzystania z pomocy i instruktażu Społecznej Służby Instruktorskiej,
 2. udziału w szkoleniach i pokazach organizowanych przez zarząd ROD i okręgowy zarząd PZD,
 3. korzystania z biblioteki ogrodowej,
 4. występowania do zarządu ROD we wszystkich sprawach dotyczących zagospodarowania i użytkowania ROD i działki,
 5. zgłaszania wniosków dotyczących funkcjonowania i zarządzania ROD,
 6. występowania do komisji rewizyjnej ROD w sprawach ROD,
 7. występowania do komisji rozjemczej ROD w sprawach z jej zakresu działania,
 8. korzystania z urządzeń i narzędzi wspólnych ROD,
 9. uczestniczenia we wszystkich imprezach i uroczystościach organizowanych przez zarząd ROD.
 1. Działkowiec ma w szczególności obowiązek:
 1. przestrzegać ustawę,
 2. przestrzegać zasad współżycia społecznego,
 3. użytkować przydzieloną mu działkę zgodnie z ustawą i regulaminem,
 4. działać w interesie ROD,
 5. uiszczać opłaty uchwalone przez uprawnione statutem organy PZD w terminie przez nie ustalonym, a w przypadku zwłoki - wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi,
 6. aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji,
 7. otaczać opieką mienie ROD.

§ 12

 1. Urządzenia ROD przeznaczone do wspólnego korzystania przez użytkowników działek są własnością PZD.
 2. Nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych użytkownika działki, stanowią jego własność.

ROZDZIAŁ II

Zasady organizacyjne rodzinnego ogrodu działkowego

§ 13

 1. Organami samorządu PZD w ROD są:
 1. walne zebranie ROD (konferencja delegatów ROD),
 2. zarząd ROD,
 3. komisja rewizyjna ROD,
 4. komisja rozjemcza ROD.
 1. Członkami organów samorządu PZD w ROD mogą być - na zasadach określonych w statucie - wyłącznie członkowie PZD

§ 14

 1. W ROD posiadającym ponad 300 członków PZD, mogą być organizowane koła.
 2. Koło jest pomocniczą jednostką organizacyjną obejmującą jeden lub więcej sektorów lub teren.
 3. Uchwałę o powołaniu koła lub jego likwidacji podejmuje zarząd ROD. Zarząd ROD zwołuje pierwsze zebranie organizacyjne koła, które prowadzi wyznaczony członek zarządu ROD.
 4. Zebranie koła zwołuje zarząd ROD w porozumieniu z przewodniczącym koła na zasadach określonych w § 78 statutu.
 5. Do kompetencji zebrania członków koła należy:
 1. wybór ze swego grona delegata (delegatów) na konferencję delegatów ROD według zasad określonych przez zarząd - delegat zachowuje mandat tylko na konferencję, na którą został wybrany,
 1. opiniowanie sprawozdań z działalności zarządu ROD, komisji rewizyjnej ROD i komisji rozjemczej ROD,
 2. opiniowanie rocznego planu pracy (programu działania) i preliminarza finansowego.

6. Do zebrań kół mają odpowiednio zastosowanie przepisy § 79-81 statutu dotyczące walnych zebrań.

§ 15

 1. Przewodniczący koła wybierany jest na pierwszym zebraniu członków koła na okres kadencji organów PZD w ROD.
 2. Przewodniczący reprezentuje koło przed zarządem ROD.
 3. Przewodniczący koła może być członkiem zarządu ROD lub innych organów PZD w ROD.
 4. Przewodniczący koła:
 1. kieruje kołem,
 2. przewodniczy zebraniu koła,
 3. współpracuje z członkami koła,
 4. zapewnia łączność członków koła z zarządem ROD,
 5. dba o infrastrukturę oraz sprawy członków PZD tworzących koło i wnioski stąd wypływające przedstawia zarządowi ROD.

§ 16

 1. W przypadku niewywiązywania się z obowiązków lub działania na szkodę PZD zarząd ROD ma prawo odwołać przewodniczącego koła.
 2. Uchwała o odwołaniu przewodniczącego koła powinna zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie odwołania się od tej uchwały w terminie 14 dni od daty jej otrzymania do prezydium okręgowego zarządu PZD. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje decyzji o odwołaniu.

§ 17

 1. Właściwy organ jednostki okręgowej PZD powołuje organ komisaryczny dla ROD w razie:
 1. wygaśnięcia powyżej 50% mandatów członków organu ustalonych przez walne zebranie ROD,
 2. odwołania (zawieszenia) organu przez odpowiedni organ wyższego stopnia,
 3. niedokonania wyboru organu przez walne zebranie ROD, na którym ciążył taki obowiązek.
 1. Liczbę członków organu komisarycznego określa organ dokonujący powołania.
 2. Organ komisaryczny działa do czasu powołania tego organu w drodze wyborów, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od powołania. W uzasadnionych przypadkach właściwy organ PZD może przedłużać okres działania organu komisarycznego, który łącznie nie może przekroczyć dwóch lat.
 3. Członkiem organu komisarycznego może być każdy członek PZD, z wyjątkiem osób, które na podstawie statutu mają zakaz sprawowania mandatu w organach PZD.
 4. Organowi komisarycznemu przysługują wszystkie uprawnienia zastępowanego organu.
 5. Koszty działalności organu komisarycznego ponosi ROD.

§ 18

 1. Ustępujący zarząd ROD oraz komisje rewizyjna i rozjemcza ROD wydają nowo wybranemu zarządowi ROD oraz komisjom rewizyjnej i rozjemczej ROD, posiadane ruchomości i nieruchomości oraz dokumentację pieczątki PZD w formie protokołu zdawczo- odbiorczego. Ustępujące organy dokonują przekazania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od wygaśnięcia mandatu.
 2. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także:
 3. zawieszonych (odwołanych) organów lub ich członków,
 4. organów, w których wygasły mandaty powyżej 50% liczby członków organu ustalonej przez walne zebranie ROD.
 1. Zawieszeni (odwołani) członkowie dokonują przekazania osobie wyznaczonej przez organ dokonujący zawieszenia (odwołania), a zawieszone (odwołane) organy i organy, którym wygasły mandaty powyżej 50% członków pochodzących z wyboru, organom komisarycznym.
 2. Niewykonanie przez ustępujące (zawieszone, odwołane) organy PZD lub ich członków obowiązków, określonych w ust. 1, stanowi rażące naruszenie przepisów związkowych i stanowi podstawę do podjęcia działań, określonych w § 36 statutu w stosunku do osób winnych oraz wyegzekwowania na drodze prawnej zwrotu ruchomości, nieruchomości oraz dokumentacji i pieczątek będących własnością PZD.
 3. Z chwilą wygaśnięcia mandatu członka organu w ROD tracą ważność udzielone mu pełnomocnictwa i upoważnienia, w tym także do dysponowania środkami finansowymi znajdującymi się w kasie i na rachunkach bankowych ROD.

ROZDZIAŁ III

 

Walne zebranie rodzinnego ogrodu działkowego

§ 19

 1. Najwyższym organem ROD jest walne zebranie ROD. Prawo uczestniczenia w walnym zebraniu ROD przysługuje wyłącznie członkowi PZD.
 2. Walne zebrania ROD mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne walne zebrania ROD dzielą się na:
 1. sprawozdawczo-wyborcze,
 2. sprawozdawcze, odbywane corocznie.

§ 20

 1. W ROD, w których jest ponad 300 członków PZD, zamiast walnych zebrań ROD, mogą odbywać się konferencje delegatów ROD, w których uczestniczą delegaci, wybrani na zebraniach kół według zasad ustalonych przez zarząd ROD.
 2. Decyzję o odbywaniu w ROD konferencji delegatów ROD i powołaniu kół podejmuje zarząd ROD w drodze uchwały.
 3. Do konferencji delegatów ROD mają zastosowanie przepisy dotyczące walnych zebrań ROD z wyłączeniem § 80 ust. 1 statutu.

§ 21

 1. Walne zebranie ROD odbywa się do 30 kwietnia danego roku. Odstępstwa od tego terminu dopuszczalne są wyłącznie za zgodą prezydium okręgowego zarządu PZD.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania ROD zarząd ROD zawiadamia pisemnie - za pośrednictwem poczty lub doręczając zawiadomienie bezpośrednio za pokwitowaniem - członków PZD na co najmniej 14 dni przed terminem  walnego     zebrania. Zawiadomienie może być wysłane członkowi PZD pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
 3. W zawiadomieniu , o którym mowa w ust. 1 podaje się ponadto miejsce, termin i godziny wyłożenia materiałów sprawozdawczych, przy czym wyłożenie musi nastąpić co najmniej na 7 dni przed terminem walnego zebrania ROD.
 4. W ROD, w których odbywają się konferencje delegatów ROD, przepisy ust. 1-3 mają zastosowanie do zawiadamiania delegatów.

§ 22

 1. Nadzwyczajne walne zebranie ROD (konferencja delegatów ROD), zwołane w trybie i na zasadach określonych statutem i regulaminem, może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach, dla których zostało zwołane i uwidocznionych w zawiadomieniach dostarczonych członkom PZD.
 2. Nadzwyczajne walne zebranie ROD (konferencja delegatów ROD) może być zwołane w każdym czasie do rozpatrzenia spraw należących do kompetencji walnych zebrań sprawozdawczych i sprawozdawczo- wyborczych ROD.
 3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy nadzwyczajnych walnych zebrań ROD.

§ 23

W ROD mogą odbywać się zebrania działkowców o charakterze porządkowym i informacyjnym w sprawach nie zastrzeżonych dla walnych zebrań ROD (konferencji delegatów ROD).

ROZDZIAŁ IV

Zarząd rodzinnego ogrodu działkowego

§ 24

Zarząd ROD prowadzi sprawy ROD i reprezentuje go na zewnątrz według zasad określonych w statucie.

§ 25

 1. Dla sprawnego wykonywania swoich zadań, zarząd ROD może, w zależności od potrzeb, powoływać i odwoływać spośród członków PZD w ROD komisje problemowe stałe i doraźne.
 2. Przewodniczącymi komisji są desygnowani przez zarząd ROD jego członkowie.
 3. Zarząd ROD powołuje gospodarza (gospodarzy) ROD. Gospodarzem nie może być członek komisji rewizyjnej ROD, członek komisji rozjemczej ROD, ani członek zarządu ROD pełniący funkcję prezesa, wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika.
 4. Sprawy gospodarcze zapewniające funkcjonowanie ROD i obsługa techniczna infrastruktury ogrodowej należą do obowiązków gospodarza (gospodarzy) ROD.
 5. Nadzór nad pracą komisji i gospodarzy ROD sprawuje zarząd ROD.

 

§ 26

 1. Zarząd ROD obraduje na posiedzeniach i podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy liczby członków zarządu ROD ustalonej na walnym zebraniu ROD.
 2. Posiedzenia zarządu ROD odbywają się co najmniej raz w miesiącu.

§ 27

 1. Uchwały zarządu ROD sporządzane są w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności.
 2. Uchwały bezpośrednio dotyczące działkowca sporządzane są jako odrębne dokumenty dla każdej sprawy; uchwały takie zarząd ROD doręcza zainteresowanemu.

§ 28

 1. Zarząd ROD obowiązany jest do gromadzenia i przechowywania środków finansowych ROD na koncie bankowym zgodnie z zasadami określonymi przez Prezydium Krajowej Rady PZD.
 2. Wzory podpisów osób upoważnionych do dysponowania środkami finansowymi ROD potwierdza okręgowy zarząd PZD.
 3. Zarząd ROD przyjmuje od działkowców wszystkie wpłaty na konto bankowe.
 4. W uzasadnionych przypadkach osoba upoważniona przez zarząd ROD (kasjer) może osobiście przyjmować od działkowców wpłaty. Kasjerem nie może być członek komisji rewizyjnej ROD, członek zarządu ROD pełniący funkcję prezesa, wiceprezesa oraz sekretarza, ani osoba prowadząca księgowość ROD.
 5. Kasjer wydaje wpłacającemu pokwitowanie imienne z wyszczególnieniem daty, tytułu i wysokości wpłaty. Każdy rodzaj opłaty wyodrębnia się na pokwitowaniu. Pokwitowanie wydaje się na drukach obowiązujących w PZD, które stanowią dokumenty ścisłego zarachowania.

§ 29

 1. W przypadku nie opłacenia w terminie do 31 maja składki członkowskiej lub innych opłat na rzecz ROD w ustalonym przez walne zebranie ROD terminie, zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.
 2. Jeżeli dzień oznaczony jako termin wpłaty jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin upływa dnia następnego.
 3. Za dzień wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto ROD albo datę wpłaty w kasie ROD.

§ 30

 1. W przypadku opóźnienia wpłaty składki członkowskiej lub opłat na rzecz ROD, zarząd ROD wzywa na piśmie działkowca do dokonania wpłaty należności w oznaczonym terminie informując jednocześnie, że niewykonanie wezwania (w całości lub części) zagrożone jest sankcjami przewidzianymi w ustawie.
 2. Zarząd ROD może wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.
 3. Pisemne wezwanie, o którym mowa w ust.1 doręcza się działkowcowi bezpośrednio za pokwitowaniem lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Koszty wezwania obciążają działkowca.

§ 31

Zarząd ROD prowadzi ewidencję działek. Ewidencja powinna zawierać dane określone w art. 51 ustawy. Ponadto zarząd ROD obowiązany jest do gromadzenia dokumentów potwierdzających prawo działkowca do działki.

§ 32

Zarząd ROD odpowiedzialny jest za właściwe przechowywanie dokumentacji: ROD, ewidencji działek, działkowców, walnych zebrań ROD, posiedzeń zarządu ROD, finansowej i innych ważnych z punktu widzenia interesów działkowców, PZD oraz funkcjonowania ROD. Okres przechowywania dokumentów określa instrukcja kancelaryjna dla ROD.

§ 33

 1. Zarząd ROD obowiązany jest do działania na rzecz bezpieczeństwa w ROD. W tym celu zarząd ROD przedstawia walnemu zebraniu ROD propozycje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa na terenie ROD.
 2. Propozycje, o których mowa w ust. 1, uwzględniają w szczególności możliwość monitorowania ROD, jego ochrony we własnym zakresie lub przez wykwalifikowany podmiot, budowy urządzeń służących bezpieczeństwu (oświetlenie, łączność), a także współpracę z organami porządkowymi.

§ 34

Zarząd organizuje w ROD imprezy kulturalne i integracyjne, a w szczególności dzień działkowca, inicjuje współpracę z domami kultury oraz innymi placówkami i organizacjami o celach społecznych.

§ 35

W celu propagowania ruchu ogrodnictwa działkowego wśród dzieci i młodzieży zarząd powinien dążyć do współpracy z placówkami oświatowymi i szkołami, a także domami dziecka i innymi placówkami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci.

§ 36

 1. Prezes zarządu ROD może prowadzić biuro według zasad określonych przez Prezydium Krajowej Rady PZD, odpowiada za jego funkcjonowanie i jest jego kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.
 2. Biuro wykonuje czynności administracyjne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania ROD.
 3. W biurze mogą być zatrudniani członkowie zarządu ROD. Zatrudnienie nie jest związane z pełnioną funkcją, lecz z wykonywaniem zadań określonych w zakresie czynności.
 4. Do powołania biura niezbędne jest ujęcie kosztów jego funkcjonowania w preliminarzu finansowym uchwalonym przez walne zebranie ROD.
 5. Biuro prowadzi się zgodnie z wymogami kodeksu pracy i innymi obowiązującymi w tej mierze przepisami.

§ 37

 1. Prezes zarządu ROD odpowiada za prawidłowe sporządzanie i przechowywanie dokumentacji biura.
 2. Ustępujący prezes zarządu ROD przekazuje dokumentację biura nowo wybranemu prezesowi zarządu ROD w formie protokołu zdawczo-odbiorczego w ciągu 14 dni od dnia wyboru.

§ 38

W celu prawidłowego prowadzenia dokumentacji finansowej ROD, obowiązek jej prowadzenia należy powierzyć ośrodkowi finansowo-księgowemu prowadzonemu przez okręgowy zarząd PZD lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

Obowiązku tego nie można powierzyć członkowi organu w ROD.

§ 39

Księgowość ROD prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w PZD plan kont i ogólnie obowiązujące przepisy prawa finansowego.

ROZDZIAŁ V

Działalność kontrolna w rodzinnym ogrodzie działkowym

§ 40

Działalność kontrolną w ROD prowadzi komisja rewizyjna ROD.

§ 41

 1. Komisja rewizyjna ROD dokonuje okresowej oceny całokształtu działalności zarządu ROD.
 2. Komisja rewizyjna ROD dokonuje, co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym, kontroli i oceny działalności zarządu ROD, w tym finansowej.

ROZDZIAŁ VI

Działalność mediacyjna w rodzinnym ogrodzie działkowym

§ 42

 1. Komisja rozjemcza ROD może prowadzić mediacje w sporach pomiędzy działkowcami.
 2. Mediację, za zgodą zainteresowanych stron, prowadzi zespół komisji rozjemczej ROD w składzie trzyosobowym.
 3. Jeżeli mediacja nie zakończy się ugodą, sprawę przejmuje zarząd ROD.

§ 43

 1. Zawarcie ugody następuje w formie pisemnej. Ugodę podpisują strony i członkowie zespołu mediacyjnego komisji rozjemczej ROD.
 2. Działkowcy, którzy zawarli ugodę, zobowiązani są do jej wykonania i przestrzegania zawartych w niej ustaleń.
 3. Jeżeli jedna ze stron (lub obie) nie wywiązują się z warunków ugody, sprawę rozstrzyga zarząd ROD.

ROZDZIAŁ VII

Zagospodarowanie rodzinnego ogrodu działkowego

§ 44

Zagospodarowanie ROD oraz budowa podstawowych urządzeń należą do PZD.

§ 45

 1. Podstawą budowy, wyposażenia i urządzenia ROD jest plan zagospodarowania ROD.
 2. Plan zagospodarowania ROD zatwierdza prezydium okręgowego zarządu PZD.
 3. Wniosek o zmianę planu zagospodarowania ROD składa zarząd ROD na podstawie uchwały walnego zebrania ROD.
 4. Zmiany w planie zagospodarowania ROD dokonuje prezydium okręgowego zarządu PZD. Zmiany w planie zagospodarowania ROD nie mogą powodować zwiększenia powierzchni działki poza normę określoną w ustawie lub jej zmniejszenia poniżej 300m2.
 5. Ograniczenie zmniejszenia powierzchni działki, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy przypadku zmiany planu zagospodarowania ROD w następstwie częściowej likwidacji ROD.

§ 46

Plan zagospodarowania ROD oparty jest na podkładzie geodezyjnym, określa granice ROD, jego podział na działki z zaznaczeniem ich granic, powierzchni i numeracji oraz podstawową infrastrukturę ROD.

§ 47

 1. Infrastrukturę ROD stanowią urządzenia, będące

własnością PZD, służące do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz do prawidłowego funkcjonowania ROD, a w szczególności:

 1. ogrodzenie zewnętrzne,
 2. aleje i drogi ogrodowe,
 3. miejsca postojowe,
 4. place gospodarcze, tereny rekreacyjne i sportowe, ogródki jordanowskie i inne tereny użytku ogólnego,
 5. dom działkowca, budynki administracyjno- gospodarcze, hydrofornie,
 6. sanitariaty,
 7. pasy zieleni ochronnej,
 8. drzewa i krzewy ozdobne oraz pozostała zieleń ogrodowa,
 9. urządzenia i sieć wodociągowa,
 10. sieć energetyczna,
 1. W celu zapewnienia optymalnych warunków do korzystania z działek i funkcjonowania ROD, zarząd ROD dąży do wyposażenia ROD w niezbędną infrastrukturę.

§ 48

Lokalizacja miejsc postojowych powinna uwzględniać   potrzeby    działkowców, funkcjonalność, wpływ na środowisko naturalne oraz być możliwie najmniej uciążliwa dla działkowców.

§ 49

 1. Wykorzystanie infrastruktury ROD do celów innych niż wspólnego użytku działkowców może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych przepisami związkowymi.
 2. Budowa i montowanie urządzeń na terenie ROD, nie przeznaczonych do funkcjonowania ROD lub wspólnego użytku działkowców, jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą prezydium okręgowego zarządu PZD.

§ 50

Zarząd ROD zobowiązany jest zapewnić funkcjonalność ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych).

§ 51

ROD powinny być wyposażone w ogólnodostępne sanitariaty w ilości dostosowanej do liczby działek.

§ 52

Zarząd ROD odpowiada za zgodne z obowiązującym prawem, w tym prawem miejscowym, gromadzenie i usuwanie odpadów z terenu ROD.

§ 53

 1. W ROD, za zgodą walnego zebrania ROD, dopuszcza się hodowlę pszczół.
 2. Hodowla pszczół może być prowadzona wyłącznie w zbiorowej pasiece.
 3. Pasieka, o której mowa w ust. 2, jest to wydzielona na ten cel część terenu ogólnego ROD, odizolowana od pozostałej części ROD żywopłotem wysokim lub ekranem, o wysokości nie mniejszej niż 2 metry.
 4. Wszelkie prace w pasiece należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo działkowców.
 5. Działkowcy, którzy prowadzą hodowlę pszczół w pasiece ogrodowej tworzą koło pszczelarzy.
 6. Nadzór nad działalnością koła sprawuje zarząd ROD.

§ 54

Nadzór nad zagospodarowaniem ROD sprawuje zarząd ROD.

ROZDZIAŁ VIII

Zagospodarowanie działki

§ 55

 1. Działka jest integralną częścią ROD i powinna być zagospodarowana zgodnie z regulaminem.
 1. Granice działki muszą być zgodne z planem zagospodarowania ROD i trwale oznakowane.
 2. Zmiana granic działki wymaga uprzedniej zmiany planu zagospodarowania ROD.
 3. Obowiązek przywrócenia zgodności granic działki z planem zagospodarowania ROD spoczywa na zarządzie ROD. Jednakże obowiązek ten obciąża działkowca, jeżeli samowolnie naruszył granice działki.

§ 56

Z uwzględnieniem warunków określonych regulaminem, działka może być wyposażona w następujące urządzenia:

 1. altanę,
 2. szklarnię,
 3. tunel foliowy,
 4. okna inspektowe,
 5. studnię, sieć wodociągową, kanalizacyjną i sieć elektryczną,
 6. zbiorniki wodne (basen, brodzik, oczko wodne),
 7. pergolę, trejaże, murki kwiatowe, ogródki skalne i kąciki wypoczynkowe,
 8. piaskownicę, huśtawkę i inne urządzenia rekreacyjne.

§ 57

 1. Działka musi być wyposażona w kompostownik.
 2. Kompostownik oraz pojemniki z nawozami płynnymi należy umieszczać w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1 m od granic działki.
 3. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

§ 58

 1. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, działka może być wyposażona w zbiornik na nieczystości ciekłe      (szambo). Odpowiedzialność za warunki sanitarno­higieniczne i ochronę wód gruntowych przed skażeniami ponosi działkowiec.
 2. Eksploatacja szamba i wywóz nieczystości musi odbywać się na warunkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

§ 59

 1. Altana powinna być funkcjonalna i estetyczna.
 2. Altana może mieć powierzchnię zabudowy mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych do 35m2.
 3. Altana może mieć wysokość do 5 metrów przy dachu dwuspadowym stromym i 4 metrów przy innym kształcie dachu.
 4. Wysokość altany mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu.
 5. Odległość altany od granic działki nie może być mniejsza niż 3 metry.
 6. Jeżeli plan zagospodarowania ROD określa miejsce usytuowania altany, działkowiec zobowiązany jest do jej wybudowania zgodnie z tym planem.

§ 60

Działkowiec obowiązany jest powiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy lub rozbudowy altany, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki.

§ 61

 1. Zarząd ROD nakazuje działkowcowi wstrzymanie budowy lub rozbudowy altany w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów regulaminu.
 2. Działkowiec zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych przez zarząd ROD nieprawidłowości, a nawet do rozebrania budowanej lub rozbudowywanej altany, jeśli naruszenia nie mogą zostać w inny sposób usunięte.
 3. W przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, zarząd ROD, w imieniu PZD, zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej.
 4. Stwierdzenie przez właściwy organ administracji publicznej naruszenia prawa, o którym mowa w ust. 3, stanowi podstawę do zastosowania sankcji określonych w ustawie.

§ 62

Szklarnia na działce może mieć powierzchnię nie przekraczającą 25 m2 i wysokość do 3 m. Nie może ona posiadać stałych urządzeń grzewczych oraz urządzeń, których funkcjonowanie zanieczyszcza środowisko.

§ 63

 1. Tunele foliowe na działce nie mogą przekraczać 20% całkowitej powierzchni działki i 3 m wysokości z tym, że w razie jednoczesnego posiadania szklarni i tuneli foliowych ich łączna powierzchnia nie może przekraczać 20% całkowitej powierzchni działki.
 1. Na terenach uznanych uchwałą okręgowego zarządu PZD za położone w rejonach o dużym narażeniu na skażenia przemysłowe lub o niekorzystnych warunkach klimatycznych można za zgodą zarządu ROD postawić tunele o powierzchni łącznej do 100 m2 bez względu na wielkość działki.

§ 64

 1. Szklarnia i tunel foliowy powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 1 m od granic działek sąsiednich, granicy ROD i dróg komunikacyjnych w ROD.
 2. Zarząd ROD może nakazać rozbiórkę szklarni i tuneli foliowych z powodu nieestetycznego wyglądu lub nieprzestrzegania przy ich stawianiu regulaminu.

§ 65

Okna inspektowe na działce mogą mieć łączną powierzchnię do 9 m2.

§ 66

 1. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, zbiorniki wodne na działce mogą mieć powierzchnię:
 1. basen i brodzik łącznie do 15 m2,
 2. oczko wodne do 10 m2.
 1. Łączna powierzchnia zbiorników wodnych, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać powierzchni 15 m2, a ich głębokość nie może przekraczać 1m.
 2. Lokalizację i budowę zbiorników wodnych określa instrukcja Krajowej Rady PZD.
 3. Odpowiedzialność za warunki sanitarno­higieniczne oraz bezpieczeństwo związane z budową i użytkowaniem zbiornika ponosi działkowiec.

§ 67

 1. Pergole, trejaże i inne podpory do roślin pnących na działce nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 1 metr od granic działki.
 2. W odległości do 2 metrów od granic działki, pergole, trejaże i inne podpory do roślin pnących nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów.

§ 68

 1. Ogrodzenie działki nie może przekraczać wysokości 1 metra i powinno być ażurowe.
 2. Umieszczanie na ogrodzeniach ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.

§ 69

 1. Na granicy działek, za pisemną zgodą użytkownika sąsiedniej działki, można zakładać żywopłoty.
 2. Wysokość żywopłotu na granicy pomiędzy działkami ustalają sąsiadujący użytkownicy z tym, że nie może ona przekraczać 1 metra.
 3. Żywopłoty rosnące przy granicy działki z alejką (drogą wewnętrzną) nie mogą przekraczać wysokości 1 metra i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki.
 4. Żywopłoty rosnące na granicy działki będącej jednocześnie granicą ROD nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza ogrodzenie ROD.

§ 70

 1. Przy sadzeniu krzewów i drzew owocowych należy dobierać gatunki i odmiany zalecane dla ROD.
 2. Zaleca się sadzenie drzew słabo rosnących i karłowych.
 3. Gatunki i odmiany drzew słabo rosnących i karłowych należy sadzić w odległości co najmniej 2 metrów od granicy działki. W przypadku moreli należy zachować odległość co najmniej 3 metrów. Czereśnia i orzech włoski nie mogą być sadzone w odległości mniejszej niż 5 metrów od granicy działki, z wyjątkiem szczepionych na podkładach słabo rosnących, które można sadzić w odległości nie mniejszej niż 3 metry.
 4. Krzewy owocowe należy sadzić w odległości nie mniejszej niż 1 m od granicy działki, a krzewy leszczyny 3 metrów.

§ 71

 1. Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych, w tym iglaków, pod warunkiem, że będą to gatunki i formy słabo rosnące.
 2. Drzewa ozdobne, o których mowa w ust.1, należy sadzić w odległości co najmniej 2 m od granic działki.
 3. Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych w odległości 1 metra od granicy działki, o ile ich wysokość nie przekroczy 2 metrów.
 4. Krzewy ozdobne silnie rosnące należy sadzić w odległości co najmniej 2 m, a krzewy słabo rosnące i płożące formy iglaków co najmniej 1 m od granic działki.

 

 1. W odległości 2 m od granicy działki wysokość drzew i krzewów ozdobnych nie powinna osiągać więcej niż 3 m.

§ 72

 1. Działkowiec zobowiązany jest do cięcia i prześwietlania drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki.
 2. W razie niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1, użytkownik sąsiedniej działki może obciąć przechodzące gałęzie, o ile wcześniej wyznaczył sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.
 3. Uprawnienie wynikające z ust. 2 przysługuje również zarządowi ROD, gdy gałęzie przechodzą na teren ogólny ROD.

§ 73

 1. Działkowiec zobowiązany jest do zwalczania na użytkowanej działce chorób i szkodników roślin.
 2. Działkowiec może stosować na działce chemiczne zabiegi ochrony roślin wyłącznie preparatami według doboru ustalonego przez Krajową Radę PZD na dany rok.
 3. Zabieg, o którym mowa w ust. 2, może być przeprowadzony tylko w przypadku, gdy możliwym jest zapewnienie bezpieczeństwa dla ludzi i upraw ogrodniczych zarówno na własnej działce, jak i działkach sąsiednich.
 4. Przed zastosowaniem środków ochrony roślin działkowiec zobowiązany jest do poinformowania o tym sąsiadów podając nazwę preparatu, okres karencji i datę przeprowadzenia zabiegu.

§ 74

W ROD obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku oraz innych roślin, których uprawa jest zakazana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 75

 1. Z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych i higienicznych, działkowiec może prowadzić na działce wyłącznie chów gołębi, kur i królików, których dopuszczalną liczbę określa zarząd. Hodowla gołębi wymaga uprzedniej zgody walnego zebrania ROD i nie może być prowadzona w odległości do 5 km od granicy lotniska stosownie do wymogów określonych w ustawie - Prawo lotnicze.
 2. Pomieszczenia dla zwierząt, o których mowa w ust. 1, stanowią integralną część altany i wliczane są do jej normatywnej powierzchni.
 3. Działkowiec odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem chowu zwierząt, o których mowa w ust. 1.
 4. Chów zwierząt, o których mowa w ust. 1, jest dopuszczalny, o ile odrębne przepisy, w szczególności przepisy prawa miejscowego, nie stanowią inaczej.

§ 76

Działkowiec zobowiązany jest do zagospodarowania i korzystania z działki zgodnie z jej przeznaczeniem i w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożeń lub utrudnień w korzystaniu z działek przez sąsiadów.

§ 77

Bezpośredni nadzór nad zgodnym z regulaminem zagospodarowaniem działki, w tym w sprawach dotyczących altany i innych trwałych urządzeń, sprawuje zarząd ROD.

ROZDZIAŁ IX

Społeczna Służba Instruktorska

§ 78

 1. Społeczną Służbę Instruktorską tworzą:
 1. instruktorzy ogrodowi,
 2. instruktorzy okręgowi,
 3. instruktorzy krajowi.
 1. Szczegółowy tryb powoływania oraz działania instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej określa Krajowa Rada PZD.

§ 79

Instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej powołuje się w celu realizacji zadań w zakresie zagospodarowania, modernizacji ROD i działek, upowszechniania wiedzy i nowości ogrodniczych, pomocy działkowcom w zagospodarowaniu i użytkowaniu działki oraz racjonalnej i zdrowej uprawy roślin, a także ochrony środowiska.

§ 80

Instruktorzy ogrodowi Społecznej Służby Instruktorskiej:

 1. prowadzą poradnictwo i instruktaż w zakresie zagospodarowania i modernizacji działek oraz uprawy roślin,
 2. propagują wiedzę i oświatę ogrodniczą poprzez organizowanie prelekcji i szkoleń dla działkowców,
 3. wdrażają postanowienia regulaminu ROD,
 4. utrzymują kontakty z placówkami pracującymi na rzecz ogrodnictwa.

§ 81

 

Instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej wykonując swoje zadania:

 1. biorą udział w przeglądach stanu zagospodarowania ROD i działek oraz pracach ogrodowych komisji konkursowych,
 2. przedkładają zarządowi ROD wnioski w sprawach zagospodarowania i modernizacji ROD i działek, działalności szkoleniowej i zaopatrzeniowej,
 3. uczestniczą w posiedzeniach zarządu ROD i komisji problemowych, na których omawiane są sprawy zagospodarowania i modernizacji ROD i działek oraz zagadnienia ogrodnicze i szkoleniowe.

§ 82

Zarząd ROD zobowiązany jest do stworzenia odpowiednich warunków do pracy instruktorom ogrodowym Społecznej Służby Instruktorskiej, zapewniając szczególnie:

 1. korzystanie z tablic informacyjnych w ROD,
 2. udział w szkoleniach organizowanych przez okręgowe zarządy PZD i Krajową Radę PZD.

§ 83

Działalność instruktorów ogrodowych zarząd ROD finansuje ze środków ogrodowego Funduszu Oświatowego PZD.

ROZDZIAŁ X

Przepisy porządkowe

§ 84

 1. Działkowiec obowiązany jest:
 1. dbać o estetyczny wygląd działki i ROD,
 2. nie zakłócać spokoju sąsiadom,
 3. utrzymywać w czystości drogi, aleje oraz rowy melioracyjne:
 1. na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach,
 2. na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.
 1. Liczbę godzin konieczną do utrzymywania w czystości w ciągu roku dodatkowej powierzchni dróg i rowów melioracyjnych ponad określoną w ust.1 pkt 3 lit. a, którą ustala zarząd ROD, należy zaliczyć w wymiar prac na rzecz ROD uchwalonych przez walne zebranie ROD.

§ 85

W ROD zabrania się:

 1. zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów melioracyjnych, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami, w tym pochodzącymi z działki, np. gałęzie, chwasty,
 2. wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych,
 3. gromadzenia i przechowywania na działce przedmiotów niepotrzebnych do uprawy, a obniżających jej estetyczny wygląd, a także wszelkich odpadów, w tym nie pochodzących z działki,
 4. wznoszenia szop, komórek, toalet wolnostojących, klatek itp.,
 5. spalania na terenie ROD wszelkich odpadów oraz wypalania traw,
 6. wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania ROD,
 7. parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania ROD,
 8. mycia i naprawiania na terenie ROD - także na miejscach postojowych - wszelkich pojazdów mechanicznych,
 9. polowania, detonowania petard i innych ładunków wybuchowych oraz strzelania z wszelkiej broni, w tym także z pneumatycznej, na terenie ROD,
 10. wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce,
 11. naruszania, zmieniania infrastruktury ROD, a w szczególności budowania bram i furtek w ogrodzeniu zewnętrznym,
 12. sadzenia, a także usuwania drzew i krzewów na terenach ogólnych ROD,
 13. prowadzenia na działce uprawy jednorodnej o charakterze produkcyjnym.

§ 86

Dopuszcza się wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. na zasadach określonych przez zarząd ROD. Zasady te mogą określać w szczególności trasy dojazdu, maksymalną łączną masę pojazdu wraz z ładunkiem, itp.

§ 87

 1. Osoba niepełnosprawna ruchowo ma prawo wjazdu na teren ROD pojazdem mechanicznym, którym dojeżdża do działki. Prawo wjazdu ma także pojazd dowożący tę osobę do działki.
 2. Osoba niepełnosprawna ruchowo ma prawo parkowania swego pojazdu na terenie działki, jeżeli wyposaży ją w odpowiednie miejsce postojowe (np. zatoczkę).

 

 1. Zarząd ROD jest obowiązany zapewnić osobom niepełnosprawnym ruchowo możliwość nieskrępowanego dotarcia pojazdem mechanicznym do działki.
 2. Osobą niepełnosprawną ruchowo w rozumieniu niniejszego postanowienia jest osoba, która na skutek   stwierdzonej      urzędowo niepełnosprawności ma trudności z samodzielnym poruszaniem się.

§ 88

Dopuszcza się spalanie pochodzących z działki części roślin porażonych przez choroby i szkodniki, jeżeli nie narusza to odrębnych przepisów, a w szczególności przepisów prawa miejscowego. Spalania nie można wykonywać w ciągu dnia w okresie od 1 maja do 30 września.

§ 89

 1. Usunięcie z terenów ogólnych ROD lub działki ozdobnych drzew lub krzewów, których wiek przekracza 10 lat, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego organu administracji publicznej.
 2. Zezwolenie wydawane jest na wniosek:
 1. zarządu ROD - w przypadku zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu z terenu ogólnego ROD,
 2. użytkownika - w przypadku zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu z terenu działki.

§ 90

 1. Alejki ogrodowe powinny posiadać nazwy lub numery.
 2. Działka oznaczona jest tabliczką z numerem porządkowym, umieszczoną w widocznym miejscu.

§ 91

 1. Wstęp na działkę w czasie nieobecności działkowca lub jego rodziny jest zabroniony.
 2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania w przypadku zagrożenia życia lub mienia.

§ 92

W celu sprawdzenia stanu zagospodarowania działki, odczytu liczników wody i energii elektrycznej, sprawdzenia prawidłowości podłączeń instalacji elektrycznej i wodociągowej, działkowiec ma obowiązek umożliwić wstęp na działkę i do altany osobom upoważnionym przez organy PZD.

§ 93

W ROD posiadających sieć wodociągową, kanalizacyjną lub elektryczną działkowiec może przyłączyć działkę do sieci wyłącznie po uzyskaniu zgody zarządu ROD.

§ 94

 1. Wodą pobieraną z ujęć miejskich i ogrodowych należy gospodarować oszczędnie.
 2. Rozliczanie kosztów wody zużytej przez działkowca może odbywać się wyłącznie na zasadach ustalonych przez zarząd ROD i zatwierdzonych przez walne zebranie ROD.
 3. Opłatę za zużytą wodę uiszcza się według wskazań licznika po cenie ustalonej dla odbiorcy lub ryczałtowo według zasad ustalonych przez walne zebranie ROD.
 4. W celu pokrycia kosztów związanych z doprowadzeniem wody do działek i eksploatacją sieci ogólnoogrodowej, walne zebranie ROD uchwala opłatę wodną na zasadach określonych w uchwale Prezydium Krajowej Rady PZD.
 5. Stwierdzenie przez zarząd ROD pobierania wody przez działkowca poza wodomierzem, uznaje się za kradzież na szkodę ROD.

§ 95

 1. Korzystanie z energii elektrycznej przez działkowca może odbywać się wyłącznie na zasadach uchwalonych przez walne zebranie ROD. Zasady te powinny być zgodne z wytycznymi obowiązującymi w PZD.
 2. Opłatę za zużytą energię elektryczną uiszcza się według wskazań podlicznika po cenie ustalonej przez zakład energetyczny w terminach wyznaczonych przez zarząd ROD.
 3. W celu pokrycia kosztów związanych z doprowadzeniem energii do ROD i eksploatacją sieci ogólnoogrodowej, walne zebranie ROD uchwala opłatę energetyczną na zasadach określonych w wytycznych obowiązujących w PZD.
 4. Stwierdzenie przez zarząd ROD pobierania przez działkowca energii elektrycznej poza licznikiem, uznaje się za kradzież na szkodę rodzinnego ogrodu działkowego.

§ 96

 1. W uzasadnionych przypadkach (np. długotrwała choroba) zarząd ROD może wyrazić zgodę - na wniosek działkowca - na ustanowienie opiekuna działki na okres do dwóch lat.
 2. Odpowiedzialność za skutki opieki ponosi działkowiec, w imieniu którego działał opiekun.

§ 97

Działkowiec odpowiada za działania i szkody wyrządzone przez osoby przebywające za jego zgodą na działce i w ROD.

 

§ 98

 1. Działkowiec ma obowiązek zgłaszania do zarządu ROD na piśmie zmianę danych osobowych, w tym zmianę miejsca zamieszkania.
 2. Działkowiec ponosi odpowiedzialność za skutki niezgłoszenia zmiany danych osobowych, które mogły mieć wpływ na decyzje zarządu ROD związane z prawem do działki.
 3. W razie zaniedbania obowiązku zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku odmowy przyjęcia korespondencji, skierowane do działkowca pisma, po ich zwrocie przez pocztę, pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia.

§ 99

PZD nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu strat spowodowanych przez powódź, pożar, gradobicie, suszę, huragan itp. oraz powstałych na skutek kradzieży i dewastacji.

ROZDZIAŁ XI

Opłaty i świadczenia

§ 100

 1. Działkowiec uiszcza corocznie opłatę na rzecz ogrodu w wysokości i terminie uchwalonym przez walne zebranie ROD.
 2. Opłata na rzecz ogrodu jest uchwalana corocznie przez walne zebranie ROD, które określa wysokość lub sposób wyliczenia tej opłaty oraz termin jej uiszczenia. Opłata ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, a w szczególności na zapewnienie bezpieczeństwa, porządku i czystości, wywozu śmieci oraz bieżącej konserwacji infrastruktury.

§ 101

 1. Uchwałami walnego zebrania ROD można zobowiązać działkowca do uiszczania:
 1. ekwiwalentu za nieprzepracowane godziny pracy na rzecz ROD,
 2. opłaty na prowadzoną w ROD inwestycję lub remont,
 3. ekwiwalentu za nieprzepracowane godziny przy prowadzonej w ROD inwestycji,
 4. opłaty energetycznej,
 5. opłaty wodnej.
 1. Uchwały, o których mowa w ust. 1, określają wysokość lub sposób wyliczenia poszczególnego świadczenia oraz termin jego uiszczenia.

§ 102

Zarząd ROD zawiadamia działkowców o zmianie wysokości opłat i świadczeń pieniężnych, określonych w niniejszym rozdziale, w sposób umożliwiający każdemu działkowcowi zapoznanie się z tą informacją, a w szczególności poprzez jej zamieszczenie na tablicy informacyjnej lub stronie internetowej ROD.

§ 103

Małżonkowie będący działkowcami, którym wspólnie przysługuje prawo do działki, opłacają jedną opłatę na rzecz ogrodu i inne świadczenia uchwalone przez walne zebranie ROD w wymiarze przypadającym na jedną działkę, z wyjątkiem przypadku określonego w § 72 ust. 3 statutu.

§ 104

 1. Liczbę godzin i zakres pracy na rzecz ROD świadczonej przez działkowca zgodnie z przyjętym planem pracy, ustala na każdy rok walne zebranie ROD. Jeżeli działkowiec nie może wykonać osobiście lub poprzez członka rodziny uchwalonych przez walne zebranie ROD prac na rzecz ROD w całości lub w części, obowiązany jest wnieść opłatę w wysokości i terminie uchwalonych przez walne zebranie ROD, jako ekwiwalent za nie wykonane prace.
 2. Kwoty uzyskane z opłat, o których mowa w ust.1, zarząd ROD przeznacza na opłacenie realizacji zadań uchwalonych przez walne zebranie ROD do wykonania przez działkowców na rzecz ROD.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach - na wniosek zainteresowanego - zarząd ROD może zwolnić działkowca częściowo lub całkowicie od obowiązku prac na rzecz ROD.

ROZDZIAŁ XII

Postanowienia końcowe

§ 105

Interpretacja postanowień regulaminu należy do Krajowej Rady PZD.

§ 106

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2014 roku.
 2. Z dniem 1 marca 2014 roku traci moc obowiązującą regulamin rodzinnego ogrodu działkowego uchwalony w dniu 7 kwietnia 2004 roku przez Krajową Radę PZD.

 

Uwaga. Podczas posiedzenia KR PZD, które odbywało się 1 października 2015 roku uchwalony został Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.

Poniżej artykułu załaczone są treści obu regulaminów.

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin ROD (uchwalony 01-10-2015).doc)Regulamin ROD (uchwalony 01-10-2015)[Regulamin ROD obowiązujący od początku 2016 roku]161 kB
Pobierz plik (Regulamin ROD (uchwalony 10-03-2014).doc)Regulamin ROD (uchwalony 10-03-2014)[Regulamin ROD obowiązujący do końca 2015 roku]201 kB